• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Waarom Veilig Erfgoed?

Twee onderzoeken in het jaar 2000 hebben het onderwerp ‘veiligheid in musea’ op de kaart gezet: Criminaliteit en preventie in Nederlandse musea en Het risicobeheer in twintig verzelfstandigde rijksmusea. Een inventarisatie.

De inbraak in het Van Gogh Museum in 2002 waarbij twee schilderijen werden gestolen, vormde de aanleiding voor verschillende vervolgonderzoeken naar veiligheid in musea: in 2004 werd het rapport Veiligheid voor VRM-musea door het voormalig ICN opgesteld, gevolgd door Een structurele plek voor kennis en informatie over veiligheidszorg van museale collecties in 2005.

Veiligheid voor Collecties
Op basis hiervan schreef staatssecretaris Van der Laan in 2005 de beleidsbrief Veiligheid voor collecties, waarin zij een bundeling van informatie en kennis aankondigde. De structurele aandacht voor veiligheidszorg in cultureel erfgoed komt hieruit voort. In 2006 volgde het besluit een klein en hoogwaardig kenniscentrum op te richten. Het Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed (KVCE) werd op 1 januari 2008 ingericht bij de Koninklijke Bibliotheek. De taakomschrijving van het KVCE luidde: ‘het bundelen, actueel houden, toetsen en (digitaal) toegankelijk maken van kennis en informatie op het gebied van de veiligheid’. Medio 2010 werd het kenniscentrum overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waar het verder is gegaan als 'Veilig Erfgoed'.

Evaluatie veiligheidszorgbeleid
In februari 2011 verscheen een evaluatie van het beleid zoals aangekondigd in de brief Veiligheid voor collecties. Over de positionering van het Kenniscentrum binnen de RCE schreef staatssecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer: ‘Daarmee is dit kenniscentrum veiligheid bewust gepositioneerd binnen het kenniscentrum voor behoud en beheer van ons cultureel erfgoed. Het kan zich vanuit deze positie beter profileren als kennismakelaar en kennisleverancier voor het gehele erfgoed: roerend en onroerend.’ Zijlstra stelde verder vast dat het onderwerp veiligheid van cultureel erfgoed inmiddels veel draagvlak heeft in het veld. Hierbij tekende hij aan dat het onderwerp continu aandacht nodig heeft. Volgens hem is het aan het Kenniscentrum Veiligheid, nu Veilig Erfgoed, om het onderwerp blijvend te agenderen.

Museumbrief
In juni 2013 verscheen de Museumbrief Samen werken, samen sterker, waarin Minister Bussemaker haar visie op het museale bestel gaf en een aantal maatregelen voorstelde. Over veiligheidszorg voor erfgoed schreef zij: ‘Ik wil de collecties beschermen en ervoor zorgen dat niet alleen de huidige, maar ook toekomstige generaties daar optimaal toegang toe hebben. De veiligheid van museumcollecties behoeft continue aandacht. De beleidsuitgangspunten zoals verwoord in de beleidsbrief Veiligheid voor Collecties zijn nog steeds actueel. Het is altijd zaak om te leren van incidenten. De RCE zal daartoe het Programma Veilig Erfgoed verder uitwerken.’