• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Veiligheidsregio’s en cultureel erfgoed

Als zich een ramp of crisis voordoet die mogelijk een impact heeft op het monument of de collectie, kunnen erfgoedbebeheeders te maken krijgen met de veiligheidsregio. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Een dergelijke organisatie is verantwoordelijk voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in een regio.  

De veiligheidsregio komt in actie bij crises, zoals overstromingen, (natuur)branden, uitval van elektriciteit, incidenten met gevaarlijke stoffen, extreme weersituaties en terroristische aanslagen. Dit wordt de 'warme fase' genoemd. De veiligheidsregio probeert deze crises te voorkomen door risico’s in te schatten en deze zoveel mogelijk te ‘beheersen’. Hiervoor werkt de veiligheidsregio nauw samen met crisispartners als politie, Openbaar Ministerie, Defensie, en vele andere organisaties zoals de waterschappen, GGD, provincie(s). Deze voorbereidende fase heet de 'koude fase'.

Zowel op het niveau van de Rijksoverheid als op regionaal niveau worden risicoprofielen opgesteld. De Rijksoverheid maakt elke vier jaar een Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) in het kader van de Strategie Nationale Veiligheid (SNV). De veiligheidsregio’s zijn verplicht volgens de Wet Veiligheidsregio 2010 een Regionaal Risicoprofiel (RRP) op te stellen. De regio's en de rijksoverheid maken daarnaast ook een capaciteitenanalyse voor elk beleidsterrein. Een capaciteit is het vermogen om iets te doen aan risico’s en dreigingen.

Erfgoed in de risicoprofielen
Verschillende veiligheidsregio’s hebben cultureel erfgoed opgenomen in hun risicoprofielen. Voorop staat dat erfgoedbeheerders zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het erfgoed en zelfredzaam dienen te zijn. Het is niet altijd duidelijk of de regio’s ook daadwerkelijk beleid hebben opgesteld en dat uitvoeren. Het is goed om te weten hoe dat nu precies zit.Ook dat hoort bij de voorbereiding op calamiteiten en crisis.  

Lees verder

Deze pagina is bijgewerkt op: 12-03-2018

 

Over dit dossier

Dit dossier bevat uitleg over hoe veiligheidsregio's werken en geeft de erfgoedbeheerders handvatten hoe erfgoed bij de veiligheidsregio onder de aandacht te brengen.

Erfgoed in het Regionaal Risicoprofiel

Bekijk hier het overzicht van de regionale risicoprofielen en de eventuele opname van cultureel erfgoed

Bij het voeren van het gesprek over het beschermen van erfgoed in geval van crisis, kunnen deze aanknopingspunten helpen.