• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Collectierisicomanagement

Collectierisicomanagement kijkt naar alle bedreigingen waaraan collecties bloot staan en combineert preventieve conservering, veiligheidszorg en facility management. Daarmee vormt het een volgende stap in de professionalisering van collectiebehoud en beheer.

Met deze strategie worden de risico’s voor een collectie geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Vervolgens kunnen ze worden vergeleken op basis van het verwachte waardeverlies in een periode (risicobeoordeling) en gerangschikt, om prioriteiten te bepalen voor maatregelen ter beperking van dit waardeverlies. Dit biedt de collectiebeheerder steun bij het nemen van weloverwogen en goed beargumenteerde keuzes over de inzet van de veelal beperkte middelen binnen collectiemanagement.

In 2003 werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, toen het Instituut Collectie Nederland, en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder een start gemaakt met het uitvoeren van zo'n integrale risicoanalyse. Alle mogelijke risico’s in en rond het museum werden zo precies mogelijk in kaart gebracht. Het gebouw en de collectie werden daarbij volledig doorgelicht. Iets dat op dat moment nog nooit gebeurd was in NederlandDe publicatie Risicoanalyse in Ons’ Lieve Heer op Solder geeft weer hoe dit proces is verlopen.

Digitaal Handboek
Deze uitgebreide methodiek is naderhand in casestudies, cursussen en workshops getest, verder uitgewerkt en vereenvoudigd. Daaruit ontstond het Digitale Handboek Collectierisicomanagement. Met dit instrument kunnen ook kleinere instellingen met beperkte tijd, middelen en kennis inzicht krijgen in hun eigen situatie. Het Handboek 
beschrijft de methodiek stapsgewijs, en ontsluit de beschikbare kennis over de tien belangrijkste schadefactoren.

 

NIEUWE UITGAVE (2016)

Opvolger Digitaal Handboek 
Deze publicatie laat zien welke methodieken en modellen er zijn om een goede afweging te kunnen maken. Alle kennis, informatie en hulpmiddelen uit het eerder verschenen Digitale Handboek Collectie-Risicomanagement zijn in deze brochure geactualiseerd.
Klik op de afbeelding om te downloaden.