• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Doormelding brandalarm

De brandweer wil het aantal loze brandmeldingen door brandmeldinstallaties verminderen. Jaarlijks krijgt de brandweer in Nederland bijna 60.000 meldingen van deze installaties, waarbij slechts in 5% van de meldingen sprake is van een begin van brand.

Daarom heeft het ministerie van BZK in 2012 besloten om de verplichte doormelding van brandmeldinstallaties voor een groot aantal gebouwen te laten vervallen.

Een van de methoden om het aantal loze meldingen te verminderen, is het aanspreken van veroorzakers van loze meldingen. Indien dat geen resultaat geeft, kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een sanctie (dwangsom). Ook wordt de vermindering bereikt door het afkoppelen van niet-verplichte aansluitingen. De verplichting blijft alleen bestaan voor gebouwen waarin mensen verblijven die zichzelf bij brand niet in veiligheid kunnen brengen. Daarnaast blijft de verplichting bestaan voor gebouwen waar op grond van andere regelgeving dan het Bouwbesluit een doormelding noodzakelijk is, zoals de milieu- of archiefwetgeving.

Gevolg voor erfgoedorganisaties
De brandweer heeft geïnventariseerd voor welke gebouwen de rechtstreekse doormelding kan vervallen op grond van het Bouwbesluit 2012. Veel erfgoedinstellingen en monumenten hebben nog een brandmeldinstallatie met een rechtstreekse doormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer. Deze doormelding is in veel gevallen niet langer vereist vanuit het Bouwbesluit, maar is blijven bestaan doordat de brandweer zich bewust is van de grote maatschappelijke en cultuurhistorische waarde van  gebouw en/of inhoud (collectie, interieur). Dit verschilt per Veiligheidsregio waarbinnen de brandweer werkt.

Wanneer een directe doormelding voor u als beheerder van een erfgoedorganisatie of monument niet (meer) verplicht is, maar u van mening bent dat de doormelding van het brandalarm voor uw rijksmonument en/of collectiegebouw in stand moet blijven, adviseren wij om dit te bespreken met de brandweer in uw gemeente. Mogelijk kan de doormelding blijven bestaan. Een alternatief is om de doormelding van de brandmeldinstallatie over te zetten naar een particuliere alarmcentrale (PAC).

 

Brandmeldingen


Kijk voor meer informatie over doormelding op de website van Brandweer Nederland.