• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid houdt in dat er in samenhang aandacht is voor de veiligheid van het gebouw, de mensen die er werken of op bezoek komen, de collecties en de informatiesystemen.

Gedragen verantwoordelijkheid binnen alle lagen van de organisatie voor veiligheid, beveiliging, risicobeheer, integriteit, calamiteitenbeheersing en hulpverlening, gekoppeld aan de kwaliteitsverbetering van uw instelling. Dat is integrale veiligheidszorg. Het is bedoeld om veiligheidsproblemen binnen een organisatie in samenhang aan te pakken. In de basis betekent dit een goede aansluiting is tussen alle OBE maatregelen, eventueel aangevuld met eisen die specifiek op uw organisatie van toepassing zijn. Het gaat om een samenstel van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen (OBE) die de veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

Het is belangrijk het integraal veiligheidsbeleid formeel vast te stellen in een plan waar de directie achterstaat. Die is eindverantwoordelijk voor het beleid; de uitvoering is een taak van de hele organisatie. In het integraal veiligheidsbeleid zou in ieder geval aandacht moeten zijn voor:

  • Algemene uitgangspunten voor het beleid
  • Verantwoordelijkheden en organisatorische aspecten
  • Procedures en regelingen
  • Risicomanagement
  • Samenwerking en kennisuitwisseling

Deze punten komen terug in de plannen: calamiteitenplan (bedrijfshulpverleningsplan en collectiehulpverleningsplan) en beveiligingsplan.